Voortgang pilot mbo-verklaring

In het regeerakkoord is een afspraak gemaakt over studenten onder de 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder starkwalificatie. Er is afgesproken dat mbo-scholen aan studenten onder de 23 zonder startkwalificatie, die hun diploma niet halen en het onderwijs verlaten, een bewijs meegeven van wat zij wél hebben gehaald. Jongeren boven de 23 of met een startkwalificatie kunnen op verzoek een mbo-verklaring krijgen.

Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is afgelopen juli aan de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels heeft dit bewijs de naam Mbo-verklaring gekregen. De bedoeling van de mbo-verklaring is dat het laat zien wat studenten kennen en kunnen. Bijvoorbeeld door het benoemen van behaalde examens, examenonderdelen en/of een positieve referentie van een praktijkopleider van een leerbedrijf. De verwachting is dat de mbo-verklaring helpt bij het solliciteren naar een baan of bij terugkeer naar het mbo.

Om te toetsen of het ontwikkelde model voor de mbo-verklaring ook in de praktijk werkbaar is voor mbo-scholen en voldoende waarde heeft voor met name werkgevers op de arbeidsmarkt, is half maart een pilot gestart. Daar doen negen mbo-scholen aan mee.

De pilot levert eind 2019 een advies op over het model. Voor de pilot is een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van de MBO Raad, NRTO, SBB, JOB, VNO-NCW/MKB-Nederland en de FNV.

Wil je meer weten over de pilot? Kijk dan hier.